உலகம் அழிவு நெருங்கி விட்டது – நாசா ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை.

Conspiracy Theorist உலக மக்கள் அனைவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடுத்தது உள்ளனர்.‘Nibiru‘என்னும் கிரஹம் பூமியுடன் வரும் september மாதம் இணைகிறது என்று கூறி உள்ளனர்.இதனால் உலகம் அழியக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது என்று கூறியுள்ளனர். உலகம் அழிவு நெருங்கி விட்டது என நாசா ஆய்வாளர்களும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.